Peshmerga honoured with award in Italy

The Peshmerga were awarded the Premio Internazionale Apoxiomeno